50 milf
best hentai porn
gay bears
PDF Print Email

OPIEKA PRZEDSZKOLNA W ŻELECHOWIE - dawniej i dziś.

Początki opieki przedszkolnej w Żelechowie przypadają na rok 1928.
Styczeń 1928 - Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi (z siedzibą w Warszawie) zakłada przy obecnie ul. Al. Wojska Polskiego w Żelechowie Ochronkę dla dzieci, prowadzoną przez osoby świeckie.

Wrzesień 1929 - Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Zakonnych od Opatrzności Boskiej ze Lwowa obejmują pieczę nad Ochronką. Do Ochronki uczęszczało wtedy 60 dzieci. W czasie wojny (rok 1942) Siostry opiekują się też dziećmi z rodzin wysiedlonych z Zamojszczyzny i innymi sierotami.

Rok 1946-47 - rozpoczęcie funkcjonowania drugiego przedszkola podlegającego lokalnej władzy państwowej (dane na podstawie relacji osób pamiętających ten okres, mieszkających w sąsiedztwie przedszkola przy ul. Chłopickiego, w pełni wiarygodnych danych brak).

Styczeń 1962 - po kilkumiesięcznej walce między rodzicami solidaryzującymi się
z Siostrami, a władzami świeckimi następuje  likwidacja Ochronki. Przedszkole obejmuje Inspektorat Szkolny w Garwolinie. Sprzęt, zabawki i pomoce zgromadzone przez Siostry zostają przez ówczesne władze i przewiezione do Państwowego Przedszkola przy
ul. Chłopickiego o dużo gorszych warunkach bytowych, nie przystosowanych do potrzeb dzieci.

Jesień 1962 - Siostry zostają całkowicie pozbawione opieki nad dziećmi. Opiekę przedszkolną sprawuje wyłącznie Państwowe Przedszkole przy ul. Chłopickiego.

Maj 1988 - na potrzeby przedszkola zostaje oddany do użytku nowy budynek przy ul. Ogrodowej 1, przygotowany  na  przyjęcie  120  dzieci  w  czterech  oddziałach.
Duże  sale,  zaplecze  kuchenne,  węzeł  sanitarny,  przestronny  plac  zabaw  w pełni zaspokoiły potrzeby dzieci, rodziców i nauczycieli.
Obecnie /tj. w roku szkolnym 2011/2012/ w Przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów; grupa 3 latków, 2 grupy 4 latków, 3 grupy 5-6 latków w łącznej ilości 141 dzieci. Zatrudnionych jest 13 pracowników pedagogicznych w tym 9 nauczycieli zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu, nauczyciel religii, logopeda, nauczyciel terapeuta /wspomagający/. Prowadzone są zajęcia logopedyczne, zajęcia dodatkowe takie jak: rytmika, język angielski, nauka tańca towarzyskiego.
Aktualnie używana nazwa to: Publiczne Przedszkole w Żelechowie.

Do Przedszkola uczęszczają dzieci z Żelechowa oraz z terenu Gminy Żelechów. W miarę wolnych miejsc także dzieci z sąsiednich Gmin. Organem prowadzącym jest Gmina Żelechów, nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowieckie Kuratorium w Warszawie.