PDF Print Email

 

REKRUTACJA DZIECI DO PUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA "PLUSZOWY MIŚ" W ŻELECHOWIE
(w oparciu o postanowienia Statutu Publicznego Przedszkola "PLUSZOWY MIŚ"
w Żelechowie)

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6-ciu lat.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do 10-tego roku życia.

5.                Przedszkole przyjmuje przede wszystkim dzieci;
-  rodziców samotnie wychowujących ,
-  rodziców pracujących,
-  dzieci zadeklarowanych powyżej 5 godzin dziennie
-  dzieci  z Gminy Żelechów

6. Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do przedszkola mają prawo składania odwołań od decyzji komisji kwalifikacyjnej do dyrektora przedszkola.

7. Nowe dzieci przyjmowane są do przedszkola w ciągu roku szkolnego na zwolnione miejsca za zgodą dyrektora przedszkola

i nauczyciela oddziału do którego kwalifikowane jest dziecko.

8. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków
w przypadku:

a) niezgłoszenia się dziecka do przedszkola w terminie
7 dni od rozpoczęcia roku szkolnego i nie powiadomienie przez rodziców o przyczynach nieobecności,

b) w przypadku nieusprawiedliwionej i nieuzasadnionej 
w formie pisemnej nieobecności dziecka, trwającej dłużej niż miesiąc,

c) nagminnego nieodbierania dziecka z przedszkola
o wyznaczonej porze,

d) gdy rodzice lub opiekunowie nie wnoszą terminowo opłat za przedszkole,

e) ewidentnego nieprzystosowania dziecka do warunków przedszkolnych potwierdzonego opinią psychologa,

f) gdy dziecko zagraża życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu innych dzieci.

 

Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się od 1 do 30 marca  w roku szkolnym, poprzedzającym  następny rok szkolny.

/Przykład: zapisy dzieci do przedszkola od 1 września roku szkolnego 2014/2015 odbywać się będą od 1 do 30 marca 2014r/

Do Pobrania w Microsoft Word: Rekrutacja Dzieci - KLIKNIJ TUTAJ